Oferta - MT-Projekt Sp. z o.o

Certified Company ISO 9001-2008

Oferujemy kompleksową obsługę inwestycji we wszystkich fazach począwszy od koncepcji, poprzez projektowanie, uzyskanie decyzji administracyjnych, aż do realizacji inwestycji.

Podstawowy zakres świadczonych przez nas usług:
 • Dokumentacje projektowe, geotechniczne, geologiczne, geologiczno-inżynierskie oraz dokumentacje na roboty elektryczne, teletechniczne i kanalizacyjne.
 • Mapy do celów projektowych.
 • Projekty budowlano-wykonawcze z informacją BIOZ.
 • Projekty Stałej Organizacji Ruchu.
 • Projekty podziałów nieruchomości na potrzeby decyzji ZRID.
 • Projekty budowlane i wykonawcze budowy, przebudowy i remontów dróg.
 • Projekty obiektów inżynierskich.
 • Projekty budowy i przebudowy infrastruktury technicznej związanej i niezwiązanej z drogą.
 • Projekty urządzenia terenów zieleni i małej architektury.
 • Przygotowanie wniosku oraz uzyskanie pozwolenia na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
 • Prognozy ruchu i obliczenia przepustowości.
 • Sporządzanie Kosztorysów inwestorskich i Przedmiarów robót.
 • Sporządzanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB).
 • Sporządzanie Opinii geotechnicznej z Projektem geotechnicznym.
 • Sporządzanie inwentaryzacji zieleni dla wycinki drzew lub krzewów.
 • Sporządzanie projektów branżowych usunięcia kolizji.
 • Oceny oddziaływania na środowisko.
 • Nadzór autorski.
 • Uzyskanie wszelkich wymaganych pozwoleń, uzgodnień, warunków i decyzji administracyjnych (w tym także jeśli zachodzi taka konieczność: decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji środowiskowej, operatów środowiskowych, wszelkich pozwoleń m.in. wodno-prawnych czy konserwatorskich).
image

Kompleksowa obsługa inwestycji od koncepcji do realizacji.

Kontakt